Core teenuste Leping

Juriidiline või füüsiline isik, edaspidi nimetatud „Klient“ ühelt poolt ja Core Solutions OÜ, edaspidi nimetatud „CORE”, volituse alusel tegutsevas isikus, teiselt poolt, edaspidi nimetatud “Pooled”, sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas:

1. LEPINGU OBJEKT
1.1. Käesoleva Lepingu järgi osutab CORE Kliendile CORE teenuseid ja Klient kasutab eelnimetatud teenuseid ning tasub nende eest käesolevas Lepingus ja selle Lisades kokkulepitud tingimustel ja korras.
1.2. Käesoleva Lepingu objektiks olevaid teenuseid osutatakse vastavalt Lepingule, Eeskirjadele ja Hinnakirjale mis on Lepingu lahutamatud osad.

2. LEPINGU SÕLMIMISE HETK
2.1. Käesolev Leping on avalik leping-pakkumine.
2.2. Pakkumise sisuks on võimaldada Kliendile juurdepääsuvahendid serverile või selle üksikutele teenustele ning tellitud teenuste eest tasumine vastavalt korrale, mida näevad ette Eeskirjad.
2.3. Käesoleva Lepingu kliendipoolne aktsepteerimine tähendab, et viimane on tutvunud Hinnakirja ja Eeskirjadega.
2.4. Käesoleva lepingu sõlmimise ja jõustumise hetkeks loetakse aeg, mil Klient saab juurdepääsu teenustele.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHSTUSED
3.1. CORE kohustub:
3.1.1. Tagama teenuste kvaliteetse osutamise vastavalt Lepingule.
3.1.2. Alustama Kliendi poolt nõutud teenuste osutamist Lepingu sõlmimise hetkest vastavalt Lepingu punktile 2.4. eeldusel, et Klient on täitnud kehtivates Eeskirjades sätestatud tingimused
3.1.3. Avaldama kõik Eeskirjadesse ja Hinnakirja sisseviidavad täiendused ning muudatused mitte vähem kui 30 päeva enne nende kehtimahakkamist aadressil https://core.eu/.
3.1.4. Osutama Kliendile teenuseid 24 tundi ööpäevas iga päev katkestusteta, välja arvatud hädavajalike hooldus- ja remonttööde teostamise ajal.
3.2. Klient kohustub:
3.2.1. Täitma käesolevas Lepingus ja Eeskirjades toodud tingimusi;
3.2.2. Tasuma õigeaegselt esitatud arved või hoidma ise oma isikliku konto positiivset bilanssi vastavalt kehtivale Hinnakirjale, kasutades selleks CORE automaatset maksesüsteemi.

4. MAKSUMUS JA TASUMISE KORD
4.1. Lepingujärgsete teenuste ja tööde eest tasumine toimub CORE poolt esitatavate arvete või ettemakse alusel, sõltuvalt valitud teenusest ning korras, mis on sätestatud kehtivates Eeskirjades ja käesolevas Lepingus.
4.2. Käesoleva Lepingu alusel osutatavate teenuste maksumus määratakse kindlaks CORE teenuste Hinnakirjaga.
4.3. Arveid toimetatakse Kliendi kätte elektronposti teel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
4.4. CORE automaatsete registreerimis- ja maksesüsteemide kasutamisel genereeritakse Kliendile arve tellimuse tegemise ajal.
4.5. Arvete tasumistähtaegade ületamisel maksab Klient viivist 0,5% arve summast iga arve tasumisega viivitatud päeva eest.
4.6. Klient tasub kõik Võrgu või seadmete lõhkumise või rikete kõrvaldamisega seotud kulud, kui lõhkumine või rikked on leidnud aset Kliendi süül.
4.7. Klient tasub kõik kulud, mis on seotud tema võlgnevuse likvideerimisega.
4.8. Klient vastutab tema poolt sooritatavate maksete õigsuse eest.

5. MUUD TINGIMUSED
5.1. Täiendavate teenuste osutamisel, mida ei ole Hinnakirjas loetletud, kuid mis on käesoleva Lepingu objektiks, samuti käesoleva Lepingu täitmisel eritingimustes allkirjastavad Pooled täiendavad kokkulepped, mis on sõlmitud Lepingu lahutamatuteks osadeks. Täiendavate teenuste osutamise aeg ja tingimused, samuti käesoleva Lepingu täitmine eritingimustes määratakse kindlaks Poolte täiendava kokkuleppega.
5.2. COREle laienevate seadusandlike ja normatiivaktide ning tariifide muutumisel ja muude kohustuslike maksete sisseviimisel või muutumisel, samuti tarbijahinnaindeksi muutumisel Eesti territooriumil omab CORE tingimusteta õigust Eeskirjade ja Hinnakirja taasläbivaatamiseks, teavitades sellest Klienti käesoleva Lepingu punktis 3.1.3 kehtestatud korras.
5.3. Kui Klient ei nõustu Eeskirjade või Hinnakirja muudatustega, kohustub ta sellest COREt kirjalikult informeerima 15 päeva jooksul alates teate kättesaamise hetkest. Sellisel juhul lõpetatakse Leping käesoleva Lepingu punktis 7.2. kehtestatud tingimustel. Kirjalikus vormis esitatud Lepingust loobumise puudumist muudatuste jõustumise hetkel tõlgendatakse kui kliendipoolset nõustumist uute Eeskirjade ja Hinnakirjaga.
5.4. Klient ja CORE kohustuvad tagama Kliendi sisendinformatsiooni (kasutajanimi ja parool) konfidentsiaalsuse. CORE ei kanna mingit vastutust kahjude eest, mida kannab Klient sel juhul, kui viimane on ise avalikustanud oma sisendinformatsiooni.
5.5. CORE kohustub mitte edastama Kliendi andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui Eesti Vabariigi seadused seda nõuavad.
5.6. Pooltevaheliste vaidluste ja erimeelsuste lahendamine toimub üldjuhul läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse need kohtus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
5.7. Käesolev Leping tühistab kõik eelnevad pooltevahelised suulised ja kirjalikud kokku-lepped juhul, kui need on vastuolus käesoleva Lepinguga.

6. POOLTE VASTUTUS
6.1. Käesolevas Lepingus fikseeritud Kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad CORE ja Klient vastutust käesoleva Lepingu ja Eeskirjade tingimuste ning kehtiva Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.
6.2. Klient kannab ainuisikuliselt vastutust tema või teiste isikute poolt tema rekvisiite kasutades Võrgus levitatava informatsiooni sisu eest, muuhulgas informatsiooni õigsuse, kolmandate isikute poolt esitatavate nõuete ja informatsiooni levitamise õiguspärasuse eest.
6.3. Klient kannab vastutust kõikide enda või kolmandate isikute poolt internetivõrgus sooritatud tegude eest, mille puhul on kasutatud Kliendi rekvisiite või käesoleva Lepingu alusel saadud juurdepääsu Internetile, sealhulgas kahjude eest, mida on tekitatud füüsilise isikule ja varale, juriidilistele isikutele või riigile.
6.4. CORE jätab endale õiguse teenuste osutamise Kliendile ajutiselt katkestada, kui Klient on rikkunud Eeskirjades kehtestatud Võrgus töötamise reegleid.
6.5. CORE ei kanna Kliendi ees vastutust katkestuste ja töötakistuste eest, mis leiavad aset COREst või tema tegevusest sõltumatutel põhjustel.
6.6. CORE ei kanna vastutust sideliinide kvaliteedi eest, kui nende toimimist korraldavad teised organisatsioonid.
6.7. CORE kannab Kliendi ees vastutust Kliendi poolt tellitud teenuste saamatajäämise eest ainult siis, kui teenuste saamatajäämise põhjuseks on CORE otsene süü. CORE vastutus ei saa summaarselt ületada Hinnakirjaga kinnitatud teenuse osutamise maksumust aja eest, mil Klient ei omanud võimalust nimetatud teenust kasutada.
6.8. Kliendi poolt eelmise kuu arve mittetasumisel on COREl õigus leping peatada.

7. KLIENDIL ON KEELATUD
7.1. Üleslaadida Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustele mittevastavat materjali.
7.2. Saata või avaldada informatsiooni ja tarkvara mis võib sisaldada viiruseid või muu pahavara või on suuteline muud moodi segada võrgu sees opereerivate arvutite normaaltööd.
7.3. Saata autoriseerimata ning soovimatuid e-kirju (SPAM) ning samuti saata CORE teenuste abil sõnumeid uudisseintele, foorumitele ning muudele veebi keskkondadele.
7.4. Avalikustada informatsiooni mis õhutab rahvusliku, rassilist, usulist või poliitilist vihkamist, vägivalda või valitsuse kukutamist.
7.5. Hostida "phishingu" lehti või muid pahatahtliku iseloomuga ressursse ning häkkida või varastada kasutajate isiklikke andmeid.
7.6. Kasutada CORE ressursse autoriõiguse otseseks või mitteotseseks rikkumiseks.
7.7. Hostida pornograafilist materjali mis sisaldab alla 18-aastaseid või alaealise välimusega isikuid. Pornograafiline materjal, mis sisaldab loomi on samuti keelatud.
7.8. Müüa Eesti Vabariigi seadistuse poolt piiratud tooteid. Sinna kuuluvad: Alkoholi tooted, Tubakatooted ning Ravimid.
7.9. Pidada online-kasiinosid või muid hasartmängude jaoks mõeldud lehekülgi, välja arvatud juhul, kui kliendil on olemas kõik vajalikud litsentsid ja load hasartmänguäri pidamiseks Eesti Vabariigi piires.

8. LEPINGU LÕPETAMISE TINGIMUSED
8.1. Lepingu kehtivuse võib Poolte vahel lõpetada vastavalt käesolevas Lepingus ja Eeskirjades kehtestatud korrale.
8.2. Lepingu võib lõpetada Kliendi algatusel sellekohase teate saamise päevast elektronposti või tavalise posti teel 15 kalendripäeva ette.
8.3. COREl on õigus lõpetada Leping Klienti ettehoiatamata kui Klient ei täida Lepingu/Eeskirjade tingimusi.
8.4. Kliendipoolset teenuste eest tasumatajätmist ja võlgnevuse likvideerimata jätmist üle 1 (ühe) kuu ilma CORE oma kohustuste edasilükkamisest kirjalikult teavitamata tõlgendatakse Kliendi ühepoolse Lepingu täitmisest loobumisena ning COREl on õigus Leping lõpetada.
8.5. CORE omab õigust Lepingu lõpetamiseks ettehoiatamiseta juhul, kui Klient esitab Lepingu sõlmimisel valeandmeid.
8.6. Juhul kui Leping lõpetatakse põhjustel, mis erinevad Lepingus ja Eeskirjades toodutest, lahendatakse ümberarvestuse ja väljamaksete küsimused Poolte kokkuleppel.
8.7. Lepingu lõpetamine ei vabasta Klienti tegelikult osutatud teenuste eest esitatud arvete ja võlgnevuste tasumisest.
8.8. Klient kohustub Lepingu lõppemisel tagastama CORE poolt rendile võetud vara.
8.9. Klient peab maksma renditasu CORE vara kasutamise eest kuni selle täieliku tagastamiseni.
8.10. Lepingu lõpetamine Kliendiga kolmanda isiku initsiatiivil võib toimuda üksnes seadusega sätestatud korra kohaselt või kohtuotsuse jõustumisel.

9. VÄÄRAMATU JÕUD
9.1. Pooled vabastatakse kas täielikult või osaliselt käesoleva lepinguga endale võetud kohustuste täitmisest, kui kohustuste mittetäitmine on põhjustatud vääramatust jõust, nimelt: loodusõnnetustest, epideemiatest, plahvatustest, tulekahjudest, kohalike organite või riikliku valitsuse käsutusse, ja muudest erakorralistest olukordadest, juhul kui need asjaolud mõjutasid vahetult käesoleva Lepingu täitmist. Seejuures lükkub käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmine edasi selle aja võrra, mil eelnimetatud asjaolud toimisid. Kui vääramatu jõud toimib rohkem kui kolm kuud, siis on mõlemal Poolel õigus Leping ühepoolselt lõpetada. Seejuures ei oma kumbki Pooltest õigust kahjude korvamisele.

10. KONFIDENTSIAALSUS JA PRIVAATSUS POLIITIKA
10.1. Pooled on kohustatud hoidma teise Poole äri- ja muid saladusi juhul, kui need satuvad Teenuse osutamise käigus Poole valdusse, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.
10.2. CORE ei avalikusta ja ei edasta kolmandatele isikutele Kliendi andmeid, mis on talle teatavaks saanud, v.a juhul, kui avaldamine toimub Kliendi nõusolekul või andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest.
10.3. Ülaltoodud jääb kehtima ka pärast Lepingu lõppemist.

11. LEPINGU KEHTIVUSAEG
11.1. Käesolev Leping on tähtajatu ning selle võib lõpetada mõlema Poole algatusel kooskõlas Lepingu punktiga 8.
11.2. Leping jääb jõusse Poolte rekvisiitide muutumisel, kaasa arvatud, kuid mitte sellega piiirdudes omaniku või ühiskondlik- õigusliku vormi muutumisel jne. Rekvisiitide muutumisest peavad Pooled teineteist teavitama 15-päevase tähtaja jooksul. Seejuures peab Klient teavitama COREt elektronposti või tavalise posti teel. CORE teavitab Klienti, pannes vastava informatsiooni üles leheküljele https://core.eu.

^