Serveriteenuse tingimused

 

 1. KOHALDAMISALA 
  1. Käesolevaid Serveriteenuste üldtingimusi kohaldatakse kõigile Core Solutions OÜ poolt pakutavate Serveriteenuste kasutamiseks sõlmitud Teenuslepingutele.
  2. Lisaks kohalduvad Serveriteenustele CORE Teenuste Üldtingimused niivõrd, kui käesolevad Serveriteenuste üldtingimused ei sätesta teisiti.
 2. KASUTATAVAD MÕISTED 
  1. Serveriteenuste üldtingimustes kasutatakse järgnevaid mõisteid järgnevas tähenduses:
   1. Pooled: Core Solutions OÜ (edaspidi CORE) ja Klient;
   2. Virtuaalserver: ühe või mitme Füüsilise Serveri piiratud ning CORE teiste klientidega jagatud ressurss, mida kasutades saab Klient esitleda talle kuuluvaid materjale. Mõiste "Virtuaalserver" hõlmab ka CORE poolt elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks Kliendile eraldatud ühe või mitme Füüsilise Serveri piiratud ressurssi;
   3. Virtuaalne Privaatserver: Füüsilise Serveri piiratud ressurss;
   4. Füüsiline Server: CORE valduses olev Kliendile Serveriteenuse osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara, millele on juurdepääs vastavate autoriseerimiskoodidega;
   5. Server: Füüsiline Server, Virtuaalserver või Virtuaalne Privaatserver;
   6. Tööaeg: ajavahemik tööpäeviti (esmaspäevast reedeni, välja arvatud riiklikel pühadel) kella 09:00 kuni 18:00;
   7. Reageerimisaeg: ajavahemik Kliendi pöördumise registreerimisest kuni talle pöördumise lahendamise alustamiseks ettevõetu kohta tagasiside andmiseni;
   8. Core Billing on veebikeskkond, mis asub: https://my.core.hosting/ ja mille kaudu klient haldab oma andmed, tellib tooteid ja teenuseid ning mille kaudu edastatakse arved ja toimub muu infovahetus.
 3. SERVERI TEENUSE KASUTAMINE 
  1. Kliendil on õigus kasutada Serverit oma rakenduste ja materjalide hoidmiseks ja/või esitamiseks avalikkusele, sõltuvalt Serveriteenuse liigist ka elektronposti aadressi(de) loomiseks ja/või kasutamiseks, elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks, samuti muul moel, mis vastab Serveriteenuse kirjeldusele.
  2. Klient kohustub tegema endale Serveris hoitavatest failidest piisava perioodilisusega varukoopiaid ja hoidma tema poolt paigaldatud tarkvara kaasajastatuna, tagamaks selle turvalisuse.
  3. Klient vastutab temale eraldatud Serveri sisu eest, sh kohustub mitte avaldama Serveris materjale või osutama teenuseid, mis on vastuolus õigusaktidega või heade tavadega või mis rikuvad kolmandate isikute õigusi. Amoraalse või ebaseadusliku sisu avaldamine ja levitamine on keelatud. Sealhulgas on keelatud autoriõigusega kaitstud meedia ning tarkvara kasutamine või levitamine, kui selleks puudub nõutav litsents.
  4. Klient ei kasuta Serveris tarkvara, skripte, programme või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad Serveri sihipärast tööd ning kohustub kõrvaldama need hiljemalt kaheteistkümne (12) tunni jooksul peale CORE poolt vastavasisulise teate esitamist.
  5. Klient kohustub mitte kasutama Serveris selliseid programme või rakendusi, mis võimaldavad interneti kasutajatel saata massposti (rämpsposti), ähvardavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju ning mitte saatma selliseid kirju ka ise. Keelatud on pakkuda Serverist selliseid teenuseid (näiteks proxy, open DNS resolver jms) või kasutada Serverit sellisteks tegevusteks, mis  on käsitletavad rünnetena kolmandate isikute vastu (sh portide skaneerimine, arvutivõrke ja/või neis asuvaid seadmeid koormavad päringud jms).
  6. CORE’l on õigus teha Kliendile kohustuslikke ettekirjutusi Serveriteenuse kasutamisega seonduva ebaseadusliku või Lepingu Dokumente rikkuva tegevuse lõpetamiseks, sh ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks Serverist, samuti selliseid materjale ise kõrvaldada. CORE jätab vastava tehnilise info omajana endale õiguse otsustada, kas Kliendi tegevus on Serverit koormav, häiriv, kahjustav või mitte ning seega vajadusel teenuse Kliendile peatada.
 4. VIRTUAALSERVERITEENUS
  1. Virtuaalserveriteenus on Serveriteenus, kus Klient saab enda kasutusse Virtuaalserveri vastavalt tema valitud paketile Kliendile registreeritud domeeninime haldamiseks.
  2. Virtuaalserveriteenus võimaldab luua, hallata ja kasutada e-posti aadresse, mis põhinevad Teenusega seotud domeeninimel. Nende arv, e-postkastide maht jt teised parameetrid sõltuvad Kliendi valitud paketist. Detailne info Teenuse kohta on kättesaadav aadressil https://core.eu/.
  3. CORE teeb Kliendi materjalidest võimalusel regulaarselt varukoopiaid, kuid ei taga materjalide säilimist.
 5. VIRTUAALSE PRIVAATSERVERI TEENUS / FÜÜSILISE SERVERI RENT
  1. Virtuaalse privaatserveri teenus on serveriteenus, mille raames Klient saab enda kasutusse Virtuaalse privaatserveri piiratud ressursi.
  2. Füüsilise serveri rent on serveriteenus, kus Klient saab enda kasutusse ühe või mitu füüsilist serverit vastavalt temaga kokkulepitud parameetritele.
  3. Serverid jäävad füüsiliselt Core valdusse.
  4. Antud teenuste raames annab Core Kliendile võimaluse kasutada:
   1. Core-le kuuluva ja tema valduses oleva Serveri vastavalt valitud teenuse paketile või kokkuleppele;
   2. Serverimajutus teenust Core serveriruumis vastavalt punktis "Serveriruumi keskkond" toodud tingimustele;
   3. (Vajadusel) Ühte tulemüüriga kaitstud avalikku IP aadressi serveri kohta;
   4. (Vajadusel) Jagatud internetiühendust vastavalt valitud paketile;
   5. (Vajadusel) Katkematu elektritoite tagamist.
  5. Serveriruumi keskkond
   1. Core paigutab Serveri juurdepääsu kontrolliga valvestatud serveriruumi.
   2. Serveriruum on varustatud sisenemisi ja väljumisi logiva uksesüsteemiga.
   3. Serveriruumi temperatuur on vahemikus +20-24C.
   4. Serveriruumi õhuniiskus on vahemikus 40-60% RH (suhteline õhuniiskus).
   5. Serveriruum on varustatud automaatse tulekustutussüsteemiga koos muust valveseadmestikust sõltumatu signalisatsioonisüsteemi ja anduritega.
  6. Serveri piirangud ja kasutamine
   1. Virtuaalserveri protsessorile, mälule ning kettapinnale on seatud ressursilised väärtused, mis on sätestatud Hinnakirjas.
   2. Klient võib kasutada eelinstalleeritud Serverit eelseadistatud operatsioonisüsteemidega või ise installeerida Serverisse oma vajadustele vastav operatsioonisüsteem.
   3. Kliendil on võimalus installeerida Serveri poolt toetatud tarkvara, aplikatsioone, rakendusi, andmebaase jne.
   4. Klient võib Serverisse sisestada, säilitada ja töödelda temale kuuluvaid andmeid.
   5. Kliendil on võimalus Serverit ise administreerida ja hallata. Antud juhul väljastab Core Kliendile Administraatori nimi ja algparool.
   6. Kliendil on võimalus paigutada renditud füüsiline server Core-le mittekuluvas serveriruumis, kui klient garanteerib, et täidab allpool toodud Füüsilise serveri renditingimused. Antud juhul Serveri rendihinnale lisandub 10% riskitasu, ja server antakse üle ning võetakse vastu Üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.
   7. Klient kohustub Serverit kasutades järgima tarkvaratootjate poolt kehtestatud tarkvara litsentside kasutustingimusi.
  7. Füüsilise serveri renditingimused
   1. Klient on kohustatud hoolitsema Serveri eest heaperemehelikult.
   2. Klient garanteerib, et serveriruumi keskkond vastab punktis "Serveriruumi keskkond" toodud tingimustele.
   3. CORE ei vastuta Serveri mittekäideldavuse eest;
   4. Klient kohustub kasutama Serveri isiklikult ja mitte andma kasutamiseks kolmandatele isikutele ilma Core nõusolekuta.
   5. Klient on täies ulatuses vastutav Serveri komplektsuse säilivuse eest.
   6. Loodusõnnetuse, õnnetusjuhtumi, tulekahju ja vandalismi korral korvab Klient Core-le tekkinud kahjud.
   7. Mistahes juhtumi, varguse, rikke vms. korral on Klient kohustatud sellest viivitamatult informeerima Core-t.
   8. Core-l on õigus rendiperioodi kestel Leping ühepoolselt lõpetada kui selgub, et Klient on Lepingu sõlmimisel esitanud väärinformatsiooni või eirab Lepingu tingimusi.
   9. Core ei vastuta kulude eest, mis võivad Kliendil tekkida seoses Serveri purunemise ja/või tehnilise rikke tõttu.
   10. Arvestuslik rendiaeg algab Serveri Kliendile väljastamise päevast ja lõppeb päeval, mil Server tagastatakse Core-le.
   11. Miinimum rendiaeg on 1 kalendrikuu, mida arvestatakse alates rendilepingu algamist.
   12. Klient kohustub tagastama Serveri samas seisus, mis oli Rendilepingu sõlmimisel.
   13. Renditud Serverit tagastatakse tervena, vastasel juhul on Core-l õigus nõuda Serveri rikkumise eest lisatasu.
  8. Lisateenused
   1. Core võimaldab teenuse kehtivuse ajaks tellimuses fikseeritud tarkvara kasutusõigust ja Lisakettapinda vastavalt Hinnakirjale.
   2. Monitooringu teenus: Serveri tehniliste võtmenäitajate ja tarkvara staatuse pidev jälgimine vastavalt valitud paketile.
   3. Varundusteenus: Core teeb Kliendi valikul Serveri andmetest regulaarselt varukoopiaid vastavalt valitud paketile.
   4. Tulemüüriga kaitstud avalike lisa IP aadresside kasutamise võimaldamine.
   5. Lisakonfigureerimine, lisatööde tegemine Kliendi tellimuste alusel.
  9. Käideldavus
   1. Ühes kalendrikuus ei ületa Serveri mittekäideldavus Tööajal 2 tundi ning kuus kokku 4 tundi.
   2. Server on käideldav, kui see vastab tellitud parameetritele ning on kättesaadav avalikust internetist.
   3. Serveri mittekättesaadavust ei loeta mitte-käideldavuseks, kui see on põhjustatud:
    1. plaaniliste hooldustööde teostamisest, millest on Klienti eelnevalt teavitatud;
    2. häiretest kolmandate isikute sidevõrkude töös;
    3. ebamõistlikult suurtest küberrünnakutest Core serveriruumides asuvate serverite ja/või tulemüüride vastu.
 6. SERVERI HOOLDUS JA RIKETE KÕRVALDAMINE 
  1. Stabiilse Serveriteenuse pakkumiseks teostab CORE regulaarselt Serveri hooldust. CORE teavitab Klienti plaanipärastest Serveri hooldus- ja parendustöödest, mis võivad häirida Serveriteenuse tavapärast kasutamist, vähemalt viis (5) kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel juhtudel hooldustöid ning konfiguratsioonimuudatusi tehakse ilma Klienti sellest ette teavitamata.
  2. CORE kõrvaldab Serveri rikked mõistliku aja jooksul.
 7. SERVERITEENUSE PEATAMINE 
  1. CORE’l on õigus peatada Kliendile Serveriteenuse osutamine koheselt, kui:
   1. Kliendi poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud Serverile rikkeid, tekitavad ülekoormust või takistavad muul moel CORE’t osutamast teenuseid;
   2. Kliendi vastu on suunatud internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk  DoS ja DdoS ründed);
   3. Klient loob oma toimingutega koormuse шnterneti-kanalile, protsessorile, mälule, kettale ja muudele ühistele ressurssidele;
   4. Klient rikub ülaltoodud teenuse kasutamise tingimused.
 8. TEENUSE KÄTTESAADAVAKS TEGEMINE
  1. Teenuse kättesaadavaks tegemise kohta saadab Core Kliendile e-kirja.
  2. Kui Serveri teenuse käivitamiseks on vajalik võrguligipääsude konfigureerimine Kliendi või kolmandale isikule kuuluvates sidevõrkudes, nihkub teenuse alustamise algus ligipääsude konfigureerimiseks kulunud aja võrra edasi.
  3. Klient vastutab võrguligipääsude konfigureerimise eest enda või kolmandale isikule kuuluvates sidevõrkudes.
  4. Serverile juurdepääsemiseks saadab Core Kliendi e-posti aadressile IP aadressi, administraatori kasutajanime ja parooli.
  5. Edasiseks juurdepääsu saamiseks serverile (sisselogimiseks) annab serveri administraator serverile oma parooli. Parooli saladuses hoidmise eest vastutab kasutaja.
 9. TEENUSE TASU JA ARVELDAMINE
  1. Teenuste eest tasumist alustatakse serveri üleandmispäevast või teenuse kättesaadavaks tegemise hetkest.
  2. Klient on kohustatud teenuste eest tasuma sõltumata sellest, kas need on kasutatud või mitte.
  3. Klient tasub Core-le tasu perioodiliselt (vastavalt valitud perioodi pikkusele) ettemaksuna, vastavalt tellitud paketi Hinnakirjale, erilahenduste korral vastavalt Poolte kokkuleppele. Teenusega liitumisel kohaldub liitumistasu.
  4. Arve esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja saadetakse CORE Billingus määratud arvelduse kontaktisiku e-posti aadressile või tehakse kättesaadavaks eelpoolnimetatud veebikeskkonna vahendusel.
  5. Core-l on õigus peatada Teenuse osutamine koheselt, kui Klient on Core-le talle osutatavate teenuste osas võlgu üle neljateistkümne (14) kalendripäeva.
 10. KLIENDI ANDMED
  1. Klient sisestab ja haldab oma andmed ja Kontaktisiku andmed CORE Billingu veebikeskkonnas.
  2. Süsteemi kasutamiseks kliendile antakse kasutajanimi ja salasõna, mida Klient on kohustatud hoidma saladuses.
  3. Kontaktisikul on õigus anda Core-le Kliendi nimel korraldusi.
  4. Klienditeeninduse töötajal on õigus ja kohustus Kontaktisik identifitseerida.
  5. Klient kannab kogu vastutuse edastatud andmete eest.
 11. KLIENDITEENINDUS
  1. Tehnilise toe saamiseks pöördub Klient Klienditeenindusse CORE Billingu veebikeskkonnast, telefoni või e-posti teel..
  2. Klienditeeninduse telefoninumber on +372 553 3100 ja e-posti aadress {mailto address=support@core.eu encode='javascript'}.
  3. Tööajal reageerib Klienditeenindus Kliendi päringutele või veateadetele nelja (4) tunni jooksul nende vastuvõtmisest.
  4. Väljaspool Tööaega vastuvõetud päringutele reageerib Klienditeenindus kaheksa (8) tunni jooksul alates Tööaja taasalgamisest.
 12. POOLTE VASTUTUS 
  1. CORE ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud:
   1. Kliendi poolt Serveris kasutatava tarkvara poolt põhjustatud häired;
   2. Kliendi tegevus või tegevusetus Serveri haldamisel, sh Kliendi poolt Serveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisu või Kliendi või temale kuuluvate aadresside alt Serveriteenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjad;
   3. kolmandate isikute poolt Serverile põhjustatud koormusest ja/või häiretest tulenevad võimalikud katkestused, internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DdoS ründed);
   4. viiruste levimine.
  2. Core vastutus Teenuse osutamisel on piiratud Teenuse ühe kuu maksumusega.
  3. Klient hüvitab kahju, mis tekkis seoses tema poolt kasutatava tarkvara või rakenduse poolt Serveri kahjustamisega või CORE tegevuse muul moel ebaseadusliku takistamisega, kui CORE on teda sellise tegevuse eest eelnevalt hoiatanud. Juhul, kui Kliendi tegevus Serveri kahjustamisel on tahtlik, vastutab ta sõltumata CORE poolsest hoiatamisest.
 13. LEPING 
  1. Poolte soovil sõlmitakse Leping, Üldtingimused ja muud kohalduvad tingimused kirjalikus vormis. Kohalduvate tingimuste muutumisel kohalduvad need alates nende jõustumisest, ilma kirjaliku kokkuleppe muutmise kohta vormistamiseta.
  2. Teenusleping sõlmitakse tähtajatult, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.
  3. CORE saadab Kliendile 14 päeva enne Teenuslepingu tähtaja möödumist teate võimalusest seda pikendada.
  4. Kliendil on õigus Virtuaalserveriteenuse leping igal ajal CORE üldtingimustes sätestatud etteteatamise tähtaega kohaldamata üles öelda.
^