Domeeninime registreerimise tingimused

 

 1. KOHALDAMISALA
  1. Käesolevaid Domeeniteenuste üldtingimusi kohaldatakse kõigile CORE poolt pakutavate Domeeniteenuste kasutamiseks sõlmitud Teenuslepingutele.
  2. Lisaks kohalduvad Domeeniteenustele CORE Teenuste Üldtingimused niivõrd, kui käesolevad Domeeniteenuste üldtingimused ei sätesta teisiti.
 2. KASUTATAVAD MÕISTED
  1. Domeeniteenuste üldtingimustes kasutatakse järgnevaid mõisteid järgnevas tähenduses:
   1. Domeeninimi – teise või kolmanda taseme domeeninimi, mille registreerimist või registreeringu pikendamist on Klient CORE’lt taotlenud ja mille osas CORE Domeeniteenust pakub;
   2. Registreering – Lõppkasutajale registreeritud Domeeninime tähtajaline või tähtajatu kasutusõigus;
   3. Reeglid – Registri ja (CORE tegutsemisel Edasimüüjana) kolmandast isikust Registripidaja poolt kehtestatud siduvad juhised, tingimused, korrad jms, millest Pooled peavad Domeeninime registreerimisel ja kasutamisel juhinduma;
   4. Register – isik või organisatsioon, kes vastavate tipp- või teise järgu domeenide Registreeringuid haldab;
   5. Registripidaja – isik või organisatsioon, kellele Register on andnud volitused mingi konkreetse teise või kolmanda taseme domeeninime registreerimiseks Lõppkasutaja kasutusse;
   6. Edasimüüja– isik või organisatsioon, kellel pole Registri poolt antud vastavaid volitusi, kuid kes on sõlminud vastava edasimüüjakokkuleppe Registripidajaga domeenide registreerimiseks Lõppkasutajate kasutusse;
   7. Lõppkasutaja – Klient või muu isik, kelle kasutusse või nimele Domeeninimi registreeritakse;
   8. Domeenileping – Teenusleping Domeeninime registreerimiseks või Registreeringu perioodiliseks pikendamiseks.
 3. LEPINGU SÕLMIMINE
  1. Domeenileping loetakse sõlmituks ja jõustub, kui Klient on Registreeringu eest tasunud (kui vastav Domeeniteenus on tasuline).
  2. Registreeringu pikendamise taotlust koheldakse kui uut tellimust ning see täidetakse samas korras nagu sõlmitaks uus Domeenileping, sh tasutakse Domeeniteenuse eest uue perioodi eest.
 4. KLIENDI KINNITUSED
  1. Klient kinnitab Domeenilepingu sõlmimisel ja Registreeringu pikendamisel, et:
   1. ta on enne Domeenilepingu sõlmimist tutvunud Reeglite ja konkreetse Domeeniteenuse Hinnakirjaga;
   2. kui ta registreerib Domeeninime kolmandast isikust Lõppkasutaja nimele, siis kinnitab ta täielike volituste olemasolu Lõppkasutaja esindamiseks ja Lõppkasutaja seotust Reeglite ja CORE rakenduvate tingimustega Teenuste kasutamiseks, jäädes vastutavaks Lõppkasutaja tegevuse eest.
 5. DOMEENITEENUSE SISU
  1. Domeenilepingu esemeks on Poolte vahel seoses Domeeninime registreerimise ja Registreeringu pikendamisega tekkivad õigussuhted.
  2. Domeenilepingu eesmärgiks on tagada Klienti huvitava Domeeninime registreerimine Lõppkasutaja kasutusse ning Registreeringu regulaarne pikendamine.
  3. Domeenileping ei loo Lõppkasutajale iseseisvaid õigusi Domeeninimele.
  4. Domeeninime registreerimisel tekivad Domeeninime kasutamisega seonduvad õigused ja kohustused Lõppkasutaja ja Registri vahel, CORE tegutsemisel Edasimüüjana ka Lõppkasutaja ja Registripidaja vahel.
  5. Lepingu järgi CORE poolt osutatav teenus hõlmab Domeeninime registreerimise taotluse esitamist ja Kliendile Registreeringu pikendamise võimaluse meeldetuletamist ja pakkumist. Klient annab CORE’le kõik volitused Lõppkasutaja esindamiseks Registriga või kolmandast isikust Registripidajaga lepingu sõlmimisel. Sõltuvalt domeenist võib CORE tegutseda Domeeninime Lõppkasutajale registreerides Registripidajana või Edasimüüjana. Edasimüüjana kohalduvad Domeeninime kasutamisele kolmandast isikust Registripidaja Reeglid, millele viidatakse Domeeniteenuste üldtingimustes.
  6. Klient saab Domeeniteenuse kasutamisel abi CORE Internetileheküljelt https://core.eu/ ja elektronpostiaadressilt info@core.eu.
 6. TIPPDOMEENIDELE KOHALDATAVAD REEGLID
  1. Tippdomeenidele kohaldatakse reegleid, mis on kättesaadavad alljärgnevalt:
   1. TERMS AND CONDITIONS OF DOMAIN NAMES REGISTRATION UNDER DOMAINS COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO, .NAME, .US, .IN, .EU, .UK, .TRAVEL, .WS, .COOP, CentralNIC, .MOBI, .ASIA, .ME, .TEL, .MN, .BZ, .CC, .TV, .CN, .NZ, .CO, .CA
   2. .FI DOMAIN NAME ACT
   3. POLICY FOR ACQUISITION OF THE RIGHT TO USE DOMAIN NAMES UNDER THE TOP LEVEL DOMAIN .LV
   4. TERMS AND CONDITIONS OF DOMAIN NAMES REGISTRATION UNDER DOMAIN .RU
   5. TERMS AND CONDITIONS OF DOMAIN NAMES REGISTRATION IN IDN TLD .РФ
   6. REGULATINOS ON REGISTRATION OF DOMAINS UNDER TLD .SU
   7. General Terms and Conditions (GTC) for the registration and administration of domain names under the domain ".ch" and ".li"
   8. .is top-level domain naming policy
 7. ICANN INFO
  1. ICANN poolsed juhised geneerilises tippdomeenis (.ASIA, .BIZ, .COM, .INFO, .MOBI, .NAME, .NET, .ORG, .PRO, .TEL, .XXX) domeeni registreerijale
  2. Registreerija õigused ja kohustused
 8. TASU JA SELLE MAKSMINE
  1. Kui Domeeniteenuste eritingimused ei sätesta teisiti, hõlmab Hinnakirja järgne Domeeniteenuse hind ka tasu, mis Domeeninime registreerimisel kuulub tasumisele Registrile või Registripidajale.
  2. Domeenilepingu lõppemisel või ühepoolsel lõpetamisel tasub Klient CORE’le viimase poolt faktiliselt osutatud teenuste eest.
 9. POOLTE KOHUSTUSED
  1. CORE kohustub:
   1. esitama taotluse Domeeninime registreerimiseks Lõppkasutaja kasutusse andmetega, mille Klient on CORE’le avaldanud Domeenilepingu sõlmimisel (sh soovitav Domeeninimi, registreerimisperiood);
   2. teavitama Klienti vähemalt 30 päeva enne registreerimisperioodi lõppu võimalusest Registreeringut pikendada;
  2. Klient kohustub:
   1. tasuma Domeeniteenuse eest vastavalt Hinnakirjale, sh kui Domeeniteenuste eritingimused seda ette näevad, siis lisaks tasule kõik maksed, lõivud jm tasud, mis on seotud CORE poolt Domeeninime Lõppkasutaja kasutusse registreerimise ja/või Registreeringu pikendamisega;
   2. tagama, et Domeeninimi ei ole vastuolus õigusaktide ega heade kommetega ega riku kolmandate isikute õigusi (sh õigusi kaubamärgile);
   3. tagama Domeeninime kasutamisele kehtestatud Reeglite järgimise;
   4. Registreeringu pikendamise soovi korral teostama vastava tellimuse ja tasuma seonduva ettemaksuarve, et see laekuks hiljemalt kaks (2) tööpäeva enne Registreeringu lõppemist.
 10. VASTUTUS
  1. CORE ei vastuta Registri ega kolmandast isikust Registripidaja tegevuse eest, sh Registri, Registripidaja ja Lõppkasutaja vahelise lepingu täitmise eest.
  2. CORE ei jaota domeeninimesid ega saa garanteerida Domeeninime Lõppkasutaja kasutusse registreerimist ega Registreeringu püsimist.
  3. CORE vastutus Domeeninime registreerimisel on piiratud tema kui käsundisaaja tegevusega Lõppkasutaja esindamisel.
  4. CORE ei vastuta Domeeni registreerimisel domeeninime kasutamise õiguspärasuse eest. Muuhulgas ei vastuta CORE Teenuse osutamise võimatuse eest, mis on tingitud kolmanda isiku tegevusest või tegevusetusest.
  5. CORE vastutus Teenuse osutamisel on piiratud Teenuse aastamaksumusega.
 11. LEPINGU LÕPPEMINE
  1. Leping lõpeb Registreeringu lõppemisega.
^